Abborren i Mälaren och Hjälmaren hör till de insjöfiskar som bedöms klara ett ökat fiske.

Uppåt för flera insjöfiskar men allvarligt läge för torsken

18 februari, 2021

I Vättern är bestånden av sik, lake och siklöja så pass starka att de bedöms klara ett ökat fiske och detsamma gäller abborren i Mälaren och Hjälmaren. Däremot bör fisket av strömming, gråsej och havskräfta minska och torsken i Kattegatt och östra Östersjön bör inte fiskas alls.

Varje år gör institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) en översikt av tillståndet för de mest fiskade arterna i havet och samt Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren.

I årets rapport bedöms fångsterna kunna öka för lake i Vättern, sik i Vänern och Vättern, siklöja i Vättern och Mälaren och abborre i Mälaren och Hjälmaren.

”Även flertalet havslevande arter, som kolja, rödspätta och skarpsill i Nordsjön, Västerhavet och Östersjön, har visat på en positiv beståndsutveckling och här är bedömningen att fisket på de här arterna kan öka, säger Eddie Von Wachenfeldt, miljöanalysspecialist vid institutionen för akvatiska resurser på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

För torsken i östra Östersjön och Kattegatt är tillståndet däremot allvarligt.

”Torsken här uppvisar både en minskad individuell tillväxt och en ökad naturlig dödlighet och ICES ger rådet att inget fiske på torsk ska ske under 2021. Även för torsken i västra Östersjön vill ICES se en minskning av fisket med 18 procent jämfört med föregående år, säger Eddie Von Wachenfeldt.

För vårlekande sill i Skagerrak, Kattegatt och sydvästra Östersjön är rådet att arten inte bör fiskas. För höstlekande sill i Nordsjön, Kattegatt, Skagerrak och östra Engelska kanalen bör fångsterna minskas med 15 procent. Även fångsterna av andra marina arter som bergskädda, gråsej, havskräfta och kummel bör minska.

Längs kusten visar provfisken på negativa trender för gädda, en rovfisk som har central betydelse för ekosystemets funktion och som också är en populär art för fritidsfisket.

”Baserat på de nedåtgående trender vi ser så bedömer vi att fångsterna av gädda bör minska i egentliga Östersjön”, säger Eddie von Wachenfeldt.

För abborren längs kusten är trenden stabil men i ungefär en fjärdedel av områdena har fångsterna av abborre minskat och i egentliga Östersjöns kustområden är rekryteringen fortsatt svag.

Rapporten ”Fisk- och skaldjursbestånd i svenska hav och sötvatten” är ett kunskapsunderlag som tas fram av institutionen av akvatiska resurser (SLU Aqua) vid Sveriges lantbruksuniversitet på beställning av Havs- och Vattenmyndigheten.

Hela rapporten finns här

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!