Svinnet i primärproduktionen ska minska genom nytt etappmål

28 februari, 2020

Naturvårdsverket lämnade nyligen ett förslag till regeringen om ett nytt etappmål för minskat matsvinn. Målet handlar dels om att livsmedelsavfallet i livsmedelskedjan ska minska, dels om att en ökad andel av den svenska livsmedelsproduktionen ska nå butik och konsument till år 2025.

”Svinnet i primärproduktionen räknas sällan som livsmedelsavfall och det är därför viktigt att den andra delen av målet finns med så att hela livsmedelskedjan omfattas, även jordbruk, trädgård och fiske. Det är i linje med livsmedelsstrategins mål om en ökad svensk hållbar produktion och även med Agenda 2030”, säger Karin Lindow, som samordnar Jordbruksverkets arbete med matsvinn.

Matsvinn och förluster på gården beror på faktorer som jordbruksföretagaren inte alltid styr över – väder, växtskadegörare, sjukdomar, svängningar i efterfrågan och kvalitetskrav från senare led i livsmedelskedjan. Nu är ett nytt branschsamarbete för minskat matsvinn på gång, som bland annat ska hantera utmaningar som beror på agerande i flera led i livsmedelskedjan.

”Odlare upplever att kvalitetskraven ökar, och ofta handlar det om produkternas utseende. På gården tar man givetvis hand om de överblivna produkterna, grönsaker och potatis lämnas i jorden eller ges som djurfoder, men det är mindre resurseffektivt och ger sämre eller inget betalt”, säger Karin Lindow.

Den nya EU-lagstiftningen som förbjuder otillbörliga handelsmetoder (UTP) ska införas i svensk lagstiftning 2021 och väntas också minska problemen med bland annat sena avbeställningar som kan leda till matsvinn.

”Den nationella handlingsplanen för minskat matsvinn, ”Fler gör mer”, med 42 konkreta åtgärder tar oss också framåt mot målen. Den är framtagen tillsammans med berörda aktörer och den är hela livsmedelsbranschens handlingsplan. Jordbruksverket arbetar tillsammans med Livsmedelsverket och Naturvårdsverket inom regeringsuppdraget för minskat matsvinn. Arbetet för att minska matsvinnet och öka resurseffektiviteten behöver ske i hela kedjan, även på gården”, säger Karin Lindow.

Naturvårdsverket föreslår följande etappmål för minskat matsvinn:
”Matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar med minst 20 viktprocent per capita från år 2020 till år 2025, samtidigt som en ökad andel av den svenska livsmedelsproduktionen når butik och konsument till år 2025.”

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!