Sverige kan bli världsledande på hållbar livsmedelsproduktion

6 november, 2019

Livsmedelsföretagen har lämnat synpunkter till regeringens kommande forskningspolitik i form av ett inspel till forskningspropositionen 2020. Inspelet bygger på åtta förslag som visar vägen till en världsledande och hållbar livsmedelsproduktion genom kraftfulla och innovativt organiserade FoI-satsningar, inklusive en ökning av den statliga satsningen till minst 400 miljoner kronor. 

”En samlad, kraftfull och långsiktig forskningssatsning på livsmedelsområdet är en förutsättning för att Sverige ska kunna bidra till att uppnå de ambitiösa målen i regeringens livsmedelsstrategi, målen i Parisavtalet, FN:s globala mål för hållbar utveckling och EU:s färdplan för klimatet. Sverige har en unik förutsättning att göra detta, låt oss ta vara på det”, säger Björn Hellman, VD för Livsmedelsföretagen.

Livsmedelsföretagen skriver att den svenska livsmedelsbranschen har potential att bli världsledande på att utveckla och producera livsmedel som underlättar hälsosamma matvanor och som har minimal påverkan på klimat och miljö. För att nå dit ser organisationen behovet av en kraftfull och innovativt organiserad FoI-investering som innefattar följande förslag:

  1. Öka stegvis de statliga FoI-satsningarna till minst 400 miljoner kronor
  2. Arbeta utifrån ”missions”
  3. Använd rätt finansieringsinstrument på alla nivåer
  4. Stärk befintliga samverkansinitiativ
  5. Skapa ett smartare och mer sammanflätat holistiskt system för innovationsstöd
  6. Bredda och stärk instituten
  7. Höj forskningskompetensen i form av fler doktorer
  8. Inför ett nationellt ansvar för livsmedelsinriktade högre utbildningar

”Våra åtta förslag beskriver hur statens kommande forskningspolitik tillsammans med branschen starkt kan bidra till en hållbar livsmedelsproduktion i alla tre dimensioner av hållbarhet; social, ekonomisk och miljömässig. Genom en signifikant ökad FoI-investering och ett ”missioninriktat” systemtänk kan vi ta oss an de komplexa frågeställningarna som branschen måste lösa”, säger Elisabet Rytter, forskningsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Ladda ner hela inspelet här

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!