Svenska ekobönder ser positivt på framtiden

20 juni, 2019

Hälften av de ekologiska lantbrukarna ser positivt på lönsamheten i sina företag. Det är en betydligt större andel än i lantbruket som helhet, där 34 procent av lantbrukarna ser positivt på sin lönsamhet.

Sifo har intervjuat 600 svenska ekobönder om deras syn på marknadsutvecklingen och framtiden för sitt företagande. Resultatet finns i Ekologiska Lantbruksbarometern, som är den första större undersökningen med fokus på de ekologiska lantbrukarna i Sverige. Undersökningen är utformad av Ekologiska Lantbrukarna och Organic Sweden på uppdrag av Jordbruksverket.

”Ekologiska Lantbruksbarometern visar att det går att få ekonomi i mervärdeskoncept med högre ambitioner på miljö- och djurvälfärdsområdet. Samtidigt är lönsamhet inget som kommer av sig självt. Lönsamhet är också det som flest anger som utmaning för fortsatt utveckling”, säger Sofia Sollén-Norrlin på Ekologiska Lantbrukarna.

Sex av tio ekolantbrukare upplever att de har ganska eller mycket stor nytta av eko- och KRAV-certifieringen för lönsamhet och utveckling. Större mjölk- och spannmålsproducenter upplever att de har mest nytta av certifieringen, medan de mindre gårdarna och de med nöt- och lammproduktion upplever att de har minst nytta. En tredjedel av ekobönderna uppger att de planerar att göra väsentliga investeringar de kommande tre åren.

63 procent av ekobönderna tror att förädlingsindustrin kommer att fortsätta vara den viktigaste försäljningskanalen inom 5-10 år. Fler än var fjärde ekobonde tror på ökad direktförsäljning via gårdsbutiker, REKO-ringar och Bondens marknad. Däremot är det endast 18 procent som tror att exporten får betydelse för deras verksamhet.

”Bland mjölk- och spannmålsbönderna finns det ett upparbetat exportarbete i förädlingsled. Fler samordnade insatser krävs för att främja exporten av ekologiska råvaror från hela lantbruket. Exporten kan bidra till en långsiktig avsättning samt stimulera ökad produktion och produktutveckling vilket också gynnar hemmamarknaden”, säger Charlotte Bladh André på Organic Sweden.

Läs Ekologiska Lantbruksbarometern här:

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!