Jörgen Backersgård är ordförande i SWETIC.

”Låt kontrollföretag förstärka kommuners livsmedelstillsyn”

29 april, 2021

DEBATTARTIKEL

Den kommunala livsmedelstillsynen kan bli mer effektiv och likvärdig om ackrediterade kontrollföretag tillåts att stötta kommuner med resursbrist. Det menar Jörgen Backersgård, ordförande för SWETIC, Swedish Association for Testing, Inspection and Certification, i den här debattartikeln.

”Den kommunala livsmededelstillsynen ska bedrivas på ett likvärdigt sätt över hela landet. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut. Ett flertal offentliga utvärderingar har konstaterat att många kommuner saknar tillräckliga resurser för att utföra den nödvändiga tillsynen av restauranger, skolkök och caféer. Ofta handlar det om små kommuner med personalbrist men brister finns även i större kommuner.

Även avgiftsnivåer och kontrolltider skiljer sig kraftig över landet. Från en kommun till en annan kan timtaxan skilja sig åt med över 80 procent och den planerade årliga kontrolltiden med 25 timmar.

Trots många goda försök ­– så väl regelmässiga som organisatoriska – har de problematiska variationerna i livsmedelstillsynen bestått. Vad som däremot ofta har förbisetts i diskussionen är möjligheten att dra nytta av kontroll- och certifieringsföretag. Sedan många år finns det en stor och väletablerad sektor av kontrollföretag ­– som arbetar enligt väl fungerande rutiner för kvalitet och oberoende – och de kontrollerar bland annat livsmedel.

Dels handlar det om kvalitetssäkrande kontroller som många livsmedelsföretagare beställer av kontrollföretag utöver den lagstiftade tillsynen, dels handlar det om kontroll av ekologiska livsmedel som kontrollföretag utför på uppdrag av Livsmedelverket.

Gemensamt för de kontrollföretag som får utföra kontroller på uppdrag av offentliga aktörer är att de blivit ackrediterade av statliga myndigheten Swedac. Ackreditering innebär att myndigheten regelbundet ser till att kontrollföretagen upprätthåller kompetens och opartiskhet. Om brister upptäcks kan ackrediteringen återkallas.

Med stöd av kontrollföretag kan likvärdiga kontroller genomföras även hos kommuner med resurs- och personalbrist. Det skulle också innebära att kommuner får möjlighet att fokusera resurser på kontrolluppgifter som inte delegeras ut.

Genom ny lagstiftning kan ett ökat samarbete mellan kommuner och ackrediterade kontrollföretag möjliggöras. Vi vill därför uppmana regering och riksdag att tillsätta en statlig utredning som ser över hur den kommunala livsmedelstillsynen kan utvecklas med stöd av ackrediterade företag. Det tror vi är en viktig åtgärd för mer likvärdiga livsmedelskontroller”.

SWETIC – Swedish Association for Testing, Inspection and Certification är branschorganisationen för företag som arbetar med provning, besiktning, kontroll och certifiering.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!