Krav har skärpt reglerna för bättre arbetsvillkor

24 januari, 2022

Sedan årsskiftet gäller skärpta regler för arbetsvillkor när det gäller import och införsel av livsmedel som ska Krav-märkas. De nya reglerna gäller livsmedel från länder som tidigare har varit undantagna från ett system som styrker bättre arbetsvillkor, bland andra USA, Australien och länderna i EU.

Samma grundprinciper gäller nu alla Krav-certifierade livsmedel, oavsett var livsmedlet har odlats, fötts upp och förädlats. Det handlar om att produktionen ska efterleva ILO:s kärnkonventioner och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Reglerna innebär bland annat att nationell lagstiftning i producentlandet ska följas, att det inte får förekomma barnarbete, ofrivilligt arbete, diskriminering och att arbetsmiljön ska vara säker och inte utgöra en hälsorisk.

När ett Krav-certifierat företag importerar från den nya gruppen av länder ska importföretaget arbeta systematiskt för att minimera risker för dåliga arbetsvillkor och brott mot mänskliga rättigheter i sina leverantörsled.

Vid import från så kallade högriskländer som redan tidigare omfattades av regler för bättre arbetsvillkor, ska det Krav-certifierade företaget även i fortsättningen kunna visa att arbetsvillkor och grundläggande mänskliga rättigheter tillgodoses i primärproduktion och förädling. Reglerna gäller sedan tidigare även livsmedel producerade i Sverige.

”Syftet med Kravs skärpta regler är att minska risken för dåliga arbetsförhållanden, oberoende av var i världen livsmedelsproduktionen sker. Oacceptabla arbetsvillkor finns i alla länder, även inom EU och i andra höginkomstländer, säger Åsa Lindeblad, tf affärsområdeschef för livsmedel på Krav.

Samtidigt som Krav skärper sina regler kring arbetsvillkor har flera länder i Europa infört lagstiftning om så kallad human rights due dilligence. Detta innebär att ett företag tar ansvar för och systematiskt arbetar med att identifiera, minska och förebygga risker och negativ påverkan kopplat till mänskliga rättigheter. Nu förbereder även EU-kommissionen ett direktiv som bland annat innehåller due dilligence-lagstiftning kring mänskliga rättigheter, miljö och korruption, vilket skulle ge en gemensam EU-lagstiftning på området.

Kravs skärpta regler för gäller från och med 2022 med en övergångstid på ett år. Reglerna finns publicerade på Kravs webbplats

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!