Ris står för alla överskridanden av bekämpningsmedelsrester i livsmedelskategorin spannmål.

Historiskt låga nivåer av bekämpningsmedelsrester

8 maj, 2020

I Livsmedelsverkets kontroll av bekämpningsmedelsrester 2018 hade andelen prover med överskridna gränsvärden minskat något jämfört med föregående år. Trenden från tidigare år med låga nivåer håller i sig.

Totalt gjordes 1738 stickprover inom sex livsmedelskategorier. I över hälften av proverna gick det inte att hitta några bekämpningsmedelsrester över huvud taget. Den totala andelen överskridanden under 2018 var 2,8 procent, mot 3,3 procent 2017.

Ris stod för alla överskridanden i livsmedelskategorin spannmål. Det ändrade gränsvärdet för ämnet tricyklazol bidrog starkt till att 23 procent av alla risprover innehöll halter över ett gränsvärde (15 av 65 prover).

”Det är vanligt att vi hittar överskridanden i ris. Så har det varit tidigare och så var det även 2018”, säger Maria Florin, chef på avdelning Säkra livsmedel.

I kategorin grönsaker hittades överskridna gränsvärden i 1,4 procent och i kategorin frukt och bär 2,5 procent. En majoritet av överskridna gränsvärden hittades i produkter från länder utanför EU.

I kategorierna barnmat och animaliska produkter hittades inga överskridanden alls.

Även ekologiska varor provtogs. Dessa får inte innehålla några halter alls av de flesta bekämpningsmedel. Endast 6 av 215 ekologiska prover innehöll halter av bekämpningsmedel, som inte är godkända för ekologisk odling. Samtliga halter var på en låg nivå och under aktuella gränsvärden för konventionella livsmedel.

”Förändringar i gränsvärden som odlarna inte hunnit anpassa sig till kan göra att enskilda år sticker ut som det var för tricyklazol i ris under 2018, men den övergripande trenden är att resthalterna i livsmedel ligger på historiskt låga nivåer”, säger Maria Florin.

De kategorier som provtas är:

  • Frukt och bär (färska och frysta) 2,5 % överskridanden.
  • Grönsaker (färska och frysta) 1,4 % överskridanden.
  • Barnmat 0 överskridanden.
  • Spannmål och spannmålsprodukter 6,4 % överskridanden.
  • Animaliska produkter (kycklingfett och fårfett) 0 överskridanden.
  • Övriga processade produkter (exempelvis matoljor, juicer och torkad frukt) 6,2 % överskridanden

Kontroll av bekämpningsmedelsrester i livsmedel 2018

Relaterade