Gemensam dataplattform ska öka lantbrukets lönsamhet

14 maj, 2020

Hushållningssällskapet, Lantmännen, LRF och Växa Sverige träffat ett samarbetsavtal för att skapa Lantbrukets Dataplattform – en gemensam dataplattform som ska bidra till mer lönsamma, innovativa och hållbara lantbruksföretag.

Det sker en mycket snabb digital utveckling inom primärproduktionen, där en stor mängd nya data skapas och systemen som används i lantbrukarens verksamhet blir allt mer avancerade.

”Plattformen kommer att bidra till att stärka svenska lantbrukares lönsamhet och hållbarhet. Genom att möjliggöra användning av information från olika datakällor kan produktiviteten öka inom jordbruket, samtidigt som användningen av produktionsmedel kan effektiviseras”, säger Anna Karin Hatt, VD på LRF.

Några av målen med plattformen är att:

  • Bidra till utvecklingen av digitala lösningar för lönsamhet och hållbarhet på gårdsnivå.
  • Etablera en attraktiv plattform för de företag och organisationer som vill stärka svenska lantbrukares konkurrenskraft genom digitala lösningar.
  • Skapa bättre innovationsförutsättningar genom en plattform som möjliggör datadriven svensk forskning och utveckling.
  • Stärka den svenska lantbrukarens insyn och kontroll avseende sitt ägarskap av den grunddata som genererats i hans eller hennes verksamhet – samtidigt som datadelning stimuleras.
  • Bidra till att lantbrukare får ta del av det värde som skapas när lantbruksdata delas.
  • Öka robustheten i livsmedelsvärdekedjan.
  • Bjuda in till samarbete och digital utveckling mellan lantbruksföretag, kommersiella aktörer, offentlig verksamhet samt forskningsaktörer och bidra till ökad innovation och produktivitet

Flera partners som vill stärka det svenska lantbrukets digitala förmåga – företag, forskningsaktörer och offentlig verksamhet – välkomnas till samarbetet.