Ekologiskt jordbruk bidrar till åtta av FN:s globala mål

26 september, 2019

Rapporten ”Organic agriculture and the sustainable development goals” visar att det ekologiska jordbruket bidrar till 8 av de 17 globala målen, inklusive några av de mest centrala målen, som att bekämpa klimatförändringar, skydda den biologiska mångfalden och säkra rent dricksvatten.

”Rapporten bekräftar att det ekologiska jordbruket är en del av lösningen på många av de stora utmaningar vår livsmedelsproduktion står inför. Tillsammans med andra eko-organisationer runt om i världen kommer vi att använda rapporten för att sprida kunskap om de möjligheter som en ökad omställning till ekologiskt innebär”, säger Charlotte Bladh André på Organic Sweden.

Rapporten visar att:

• Ekologiska gårdar har i genomsnitt 50 procent högre artrikedom av växter och pollinerare. En tredjedel av all mat vi äter kommer från grödor som måste pollineras.

• Det ekologiska jordbruket reducerar sitt negativa avtryck på klimatet genom att avstå från fossilkrävande konstgödsel. Globalt står produktionen av konstgödsel för 10 procent av jordbrukets växthusgasutsläpp.

• Ekologiska jordar har stor potential att binda koldioxid från atmosfären då de i genomsnitt innehåller en större andel kol bland annat tack vare vallodling i växtföljderna, användning av stallgödsel och odling av mellangrödor.

• Ekologiska kretsloppsmetoder kan kraftigt minska näringsläckaget och därigenom risken för övergödning och döda havsbottnar.

• Ekologiska lantbrukare bidrar till att skydda yt- och grundvattnet, eftersom de inte använder naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel.

Studien kompletteras med exempel på ekologiska lantbruksföretag från hela världen som ligger i framkant, däribland fyra svenska: Biskophagens Odlingar i Skåne, Yttereneby Gård i Södermanland, samt Hagby Gård och Hånsta Östergärde i Uppland.

”Vi har många duktiga ekobönder i Sverige! Hela 20 procent av jordbruksmarken i Sverige är i ekologisk produktion. Det bidrar mycket till de fina siffror för klimat och miljö som svenskt lantbruk som helhet kan visa upp”, säger Sofia Sollén-Norrlin på Ekologiska Lantbrukarna.

Bakom rapporten står IFOAM Organics International – den globala paraplyorganisationen för ekologiskt jordbruk – och det holländska företaget Eosta, som givit University of Twente i uppdrag att analysera över 50 forskningsartiklar och flertalet rapporter från FN:s olika organ IPBES, IPCC och FAO.

Här finns rapporten

Relaterade