Vitnoshumla. Foto: Krister hall

64 miljoner till forskning om hållbara livsmedelssystem

20 mars, 2020

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) beviljar medel till ett nytt forskningsprogram med fokus på ett hållbart och resilient livsmedelssystem, Mistra Food Futures.

64 miljoner kronor fördelas under 4 år till det nya forskningsprogrammet, som leds av SLU tillsammans med forskningsinstitutet RISE och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

”Alla är överens om att sättet som vi producerar och konsumerar mat, måste förändras i grunden för att kunna möta framtidens utmaningar. Men vi behöver mer kunskap om hur förändringen ska åstadkommas och vilka hinder och möjligheter som finns för att vi ska kunna nå målen”, säger Helena Hansson, professor vid SLU och en de två tilltänkta programcheferna för det nya forskningsprogrammet.

Programmet omfattar forskare inom en stor bredd av områden, som husdjursvetenskap, växtodlingslära, miljövetenskap, ekologi, folkhälsovetenskap, medicin, ekonomi, beteendeekonomi, entreprenörskap och teknologi. I samarbetet ingår också Göteborgs universitet, Chalmers och en rad andra myndigheter och nyckelaktörer inom det svenska livsmedelssystemet.

”Den breda sammansättningen av universitet, forskningsinstitut, myndigheter, företag och branschorganisationer skapar unika möjligheter för oss att ta ett helhetsgrepp över livsmedelssystemets alla led”, säger Beatrice Crona, som leder forskning på Kungliga Vetenskapsakademien, som också kommer att bidra till programmet.

Mistra Food Futures kommer att utveckla strategier som ska leda till ett hållbart svenskt livsmedelssystem som levererar hälsosam mat. Strategierna ska bidra till både kortsiktig förändring (till år 2030) och långsiktig omvandling av systemet (till år 2045).

Programmet kommer bland annat att arbeta med att:

  • utarbeta mål för vad det svenska livsmedelssystemet behöver uppnå fram till år 2045
  • utvärdera nuläget och identifiera hinder och möjligheter för att uppnå målen
  • utveckla strategier för att omvandla hinder till ”hävstänger” för systemförändring
  • utveckla indikatorer för att övervaka och säkerställa framsteg
  • identifiera och utveckla åtgärder som gör att den svenska jordbrukssektorn kan nå nettonoll-utsläpp av växthusgaser år 2045, och att livsmedelsförädling, detaljhandel och konsumtion blir mera uthålligt.
  • identifiera strategier för implementering, som bidrar till en genomgripande förändring av livsmedelssystemet.

”Det är viktigt att betona att det är hela livsmedelssystemet vi kommer att arbeta med, och att vi där även inkluderar internationella länkar genom import och export, och inte bara den svenska produktionen”, säger Line Gordon, chef för Stockholm Resilience Centre och en av de tilltänkta forskningsledarna i programmet.

Ulf Sonesson, forsknings- och affärsutvecklingsansvarig Jordbruk och Livsmedel på RISE, säger att den nära kopplingen mellan högklassig forskning och innovation ger hopp om verkliga framsteg för ett hållbart svenskt livsmedelssystem.

”Det här initiativet ger ökade och förstärkta möjligheter för livsmedelskedjans alla aktörer; primärproduktion, livsmedelsindustri och detaljhandel, att än mer aktivt, tillsammans med akademin, fortsätta sitt arbete mot ett hållbart livsmedelssystem. Programmets utformning och det mycket kompetenta forskarteam som leder programmet ger stora förutsättningar för detta”, säger Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen.

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!