Våra hav utsätts ständigt för påverkan genom övergödning, nedskräpning och försurning. Foto: Pernilla Johansson/HaV

14 nya åtgärder för en bättre havsmiljö

14 January, 2022

Havs- och vattenmyndighetens uppdaterade åtgärdsprogram för havsmiljön 2022-2027 innehåller 14 nya åtgärder, som tar upp allt från farliga ämnen och skonsammare fiskeredskap till invasiva arter och marint skräp. Det omfattar även åtgärder från det första åtgärdsprogrammet, som till viss del har modifierats.

De belastningar som HaV bedömer har störst påverkan på den svenska havsmiljön är tillförsel av näringsämnen, uttag av arter genom fiske och tillförsel av farliga ämnen samt de sammanlagda effekterna av dessa.

”Det är en hel del vi behöver arbeta med för att nå god miljöstatus, och därigenom miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård”, konstaterar Mats Svensson, chef för havsförvaltningsavdelningen vid HaV.

De nya åtgärderna omfattar bland annat:
• möjligheten att inkludera invasiva främmande arter i skötselplaner eller bevarandeplaner för marina skyddade områden
• minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva och skonsamma fiskeredskap
• minska belastningen av farliga ämnen från sjöfart och fritidsbåtar, expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd samt motverka spridning av farliga ämnen i områden med dumpad ammunition och kemiska stridsmedel
• hantering av fiskerelaterat skräp genom produktutveckling av fiskeredskap, stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom fritidsfisket
• förhindra att seismiska undersökningar orsakar skadligt buller med negativa effekter på marina däggdjur, till exempel tumlare
• åtgärder för ekosystembaserad förvaltning, samt inrättande av förvaltningsråd för skyddade områden

Mia Dahlström, chef för HaV:s havsmiljöenhet, påpekar att alla åtgärder som riktas mot att minska miljöbelastningar också bidrar till att stärka den marina biologiska mångfalden.

”Åtgärdsprogrammet är också en god miljöinvestering. Resultaten av vår konsekvensanalys visar att de nya åtgärderna sannolikt är en god samhällsekonomisk investering där nyttorna av de nya åtgärderna överstiger kostnaderna för att genomföra dem”, säger Mia Dahlström.

Åtgärdsprogrammet, som riktar sig till myndigheter och kommuner, är det andra som beslutats enligt havsmiljöförordningen och en del av det svenska genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv. Det är också en uppdatering och komplettering av det första åtgärdsprogrammet som beslutades 2015.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!